لغات مشابه
tenant by sufferance : قانون ـ فقه : مستاجر به تقدير موجر

tenant for life : قانون ـ فقه : شخص داراى حق عمرى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: