لغات مشابه
tenderize : ترد کردن , لطيف کردن

tenderloin : گوشت پشت مازو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: