لغات مشابه
tendimitis : ورزش : ورم زانو

tending : مايل

tendinous : گوشت پوره دار

tendon : زردپي , رباط , وتر

tendon reflex : روانشناسى : بازتاب وترى

tendon sensation : روانشناسى : حس وترى

tendonous : وتري

tendresse : دلسوزى ،رقت ،مهربانى ،شفقت ،ترد

tendril : ريشه پيچک

tenebrific : )tenebrous=tenebrious(تاريک وتيره ،تاريکى اور،ظلمانى ،تاريک کننده

tenebrous : )=tenebrious(تاريک وتيره ،تاريکى اور،ظلمانى ،تاريک کننده

tenementary : شامل ملک استيجارى ،اپارتمانى

tenementary land : قانون ـ فقه : زمين اجارى

tenency agreement : قانون ـ فقه : اجاره نامه

tenendum : قانون ـ فقه : مدت تصرف

tenet : پايه تفکر , متعقدات مذهبي

tenets : روانشناسى : اصول مسلم

tenfold : دهگانه , ده چندان

Tennessee : تنسي

tennis : تنيس

tennis ball : توپ تنيس

tennis court : زمين تنيس

tennis elbow : ورزش : اسيب ارنج

tennis grip : ورزش : طرز گرفتن راکت تنيس

tennis player : تنيس باز

tennis set : ورزش : يک دور مسابقه تنيس

tennis shoe : کفش کتاني

tennysonian : وابسته به الفردتنيسان شاعر انگليسى

tenon : زبانه دار کردن

tenon and mortise joint : معمارى : اتصال کام و زبانه

tenoner and gainer : علوم مهندسى : دستگاه برش فاق و زبانه

tenor : مفهوم , فحوا , مفاد

tenotomy : پى برى

tenpins : ورزش : بولينگ ¹ 1ميله اى با گوى سنگين

tenruial : تصرفي

tens : ده ها

tense : زمان فعل , وخيم شدن

tensely : سفت ( بطور سفت)

tenseness : سفتى

tensibility : قابليت کشش

tensible : کشش پذير

tensile : کش دار

tensile curve : علوم مهندسى : منحنى کشش

tensile fatigue test : علوم مهندسى : ازمايش کشش - خستگى

tensile force : معمارى : نيروى کششى

tensile impact test : علوم مهندسى : ازمايش کشش ضربه اى

tensile load : علوم مهندسى : بار کششى

tensile resistance : علوم مهندسى : مقاومت کششى

tensile test piece : معمارى : نمونه ازمون کششى

tensile zone : معمارى : منطقه کششى

tensility : کش داري

tensimeter : tensiometer(، )tensometerکشش سنج ،الت سنجش نيروى کشش وفشارگاز وبخار

tension : تمدد

tension field : علوم هوايى : ميدان کششى

tension flange : عمران : عضو کششى

tension head : عمران : بار کشش

tension relaxation : روانشناسى : تنش - ارمش

tension test diagram : عمران : نمودار ازمايش کشش

tensional : کششى ،انبساطى

tensionless : بيفشار , بي کشش

tensity : قوه کشش ،سفتى ،شدت ،وخامت

tensive : کشيده شدني , وخيم شونده , سفت کننده

tensometer : tensiometer(، )tensimeterکشش سنج ،الت سنجش نيروى کشش وفشارگاز وبخار

tenson or zon : مشاعره

tensor : تانسور

tensorial : ممدده)momaddedeh( ،کششى

tent : خرگه , خيمه زدن , چادر , خرگاه , خيمه

tent caterpillar : (ج.ش ).کرم صد پاى پيله ساز

tent dwelling : چادر نشيني

tent enclosure : درادق

tent stitch : کوک اريب

tent waling : تجير

tentacle : (ج.ش ).شاخک حساس ،ريشه حساس ،موى حساس جانور( مثل موى سبيل گربه)،بازوچه

tentacular : بازوچهاي

tentaculata : بازوداران

tentage : خيمه زني

tentative : آزمايشي , امتحاني , عمل تجربي

tentative plan (jf) : علوم دريايى : طرح ازمايشى

tentatively : امتحاناً

tenter : (نساجى )چهارچوب پارچه خشک کنى ،نگهدار،مستحفظ،خيمه دار،خيمه دوز

tenterhook : (نساجى )گيره چهارچوب پارچه خشک کنى

tenth : عشر

tenth rate : درجه دهم ،از پايين ترين جنس ،پايين ترين درجه

tenthly : دهم انکه

tenthmeter : شيمى : انگستروم

tentless : بي چادر

tentmaker : خيام

tenty : )=tentie(متوجه ،مراقب ،مواظب ،دقيق ،بدقت

tenuis : علامت مکث و وقفه در يونانى

tenuity : لطافت

tenuous : رفيق ،نازک ،باريک ،لطيف ،دقيق ،بدون نقطه اتکاء

tepee : teepee(، )tipiخيمه مخروطى سرخ پوستان

tepefaction : نيم گرمى ،ولرمى ،ملولى ،نيم گرم سازى ،ملول سازى

tepefy : نيم گردن کردن ،ولرم کردن ،ملول ساختن ،نيم گرم يا سست شدن

tepid : ولرم , نيمگرم

tepidity : فقور , نيمگرمي

tepidly : بطور نيم گرم

tepoy : ( )teapoy(درهند )ميز چاى خورى

ter : سه باره

terabit storage : کامپيوتر : بيليون بيت حافظه

teragram : واژه چهار حرفى

terahenous : داراى 4 مادگى

terai : کلاه لبه پهن نمدى سفيد پوستان مناطق حاره

terasse : عمران : سکو

teratoma : تومور متشکله از انساج مختلف جنينى

tercel : (ج.ش ).قوش نر،قوش چاردانگ

tercentenary : ()tercentennial(جشن )سيصد سالگى ،سه قرن ،سيصد ساله

tercentennial : ()tercentenary(جشن )سيصد سالگى ،سه قرن ،سيصد ساله

tercet : مجموع سه چيز،سه بيتى ،سه نت در دو ضرب ،بچه سه قولو

terebinth : (گ.ش ).درخت بنه

terebinthine : تربانتين

terete : گرد،مدور،حلقوى ،استوانه اى شکل در برش عرضى

tergal : (ج.ش ).پشتى ،ظهرى

tergiversate : مرتد شدن ،از مسلک خود دست کشيدن

tergiversation : برگشت ،ارتداد،بى ثباتى ،تناقض گويى

tergiversator : طفره رو

term : ثلث , واژه , واژک , دور

term 1 : ناميدن ،نهادن ،خواندن ،مصطلح کردن

term 2 : مدت ،دوره ،جمله ،اصطلاح ،ثلث يا ربع ،بخشى از يک سال ازمايشگاه ،ازمايشگاه

term insurance : بيمه موقت ،بيمه در مورد مخاطره براى مدت معينى

term loan : بازرگانى : وام مدت دار

term of office : دوره تصدي

term of reproach : سخن سرزنش اميز يا ننگ اور

term paper : رساله کوتاه

term symbol : شيمى : نشانه جمله طيفى

termagancy : جنجال ،پتيارگى ،ستيزه جويى

termagant : پرجنجال ،داد وبيداد کن ،پتياره ،سليطه

terman group test of mental ability : روانشناسى : ازمون گروهى توانايى ذهنى ترمن

terman merrill tests : روانشناسى : ازمونهاى ترمن - مريل

termer : (انگليس - م.م ).مقيم ،دسيسه کار،زندانى

termial depression : روانشناسى : افسردگى پايانى

terminable : قابل فسخ , پايان يافتني

terminal : پايانه , انتهاي

terminal amino acid : شيمى : امينو اسيد انتهايى

terminal and stay resident program : کامپيوتر : برنامه مقيم پايانى ايستا

terminal error : کامپيوتر : خطاى پايانى

terminal guidance : علوم نظامى : هدايت موشک در مراحل اخر مسير هدايت هواپيما از فرودگاه يا به فرودگاه

terminal insomnia : روانشناسى : بيخوابى پايانى

terminal organ : روانشناسى : اندام پايانى

terminal phase : علوم نظامى : مرحله اخر مسير حرکت موشک

terminal reinforcement : روانشناسى : تقويت پايانى

terminal repeater : علوم مهندسى : تقويت کننده نهايى

terminal rig : ورزش : طعمه راهنما و وزنه وصل به انتهاى نخ ماهيگيرى

terminal sensitivity : روانشناسى : حد بيشينه حساسيت

terminal service company : علوم نظامى : گروهان خدمات بارانداز يا سکوى نظامى

terminal stand : کامپيوتر : پايه ترمينال

terminal threshold : روانشناسى : استانه پايانى

terminal unit : واحد پاياني

terminally : بطور نهائى

terminat : ببپايان رساندن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله انقلاب مشروطه
انواع تجارت الکترونیک
اولین گزارش ملی تجارت الكترونیكی در ایران
تحقیق بازاریابی چیست؟
تحقیق بازاریابی کروی
بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی
کلیاتی در مورد مفهوم بانک
تحقیق درباره وضع عمومی علم و ادب در قرن هفتم و هشتم
تحقیق در مورد بانک مرکزی
برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی
مقاله بررسی شعر نو (نیمایی)
اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف
اصول اقتصاد تولید
تحقیق در مورد اقتصاد
تحقیق در مورد اقتصاد ایران
تحقیق اقتصاد آمریکا چگونه کار می کند
تحقیق درباره تجزیه و تحلیل کلام
اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس