لغات مشابه
tendinous : گوشت پوره دار

tendon : زردپي , رباط , وتر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: