لغات مشابه
tenebrific : )tenebrous=tenebrious(تاريک وتيره ،تاريکى اور،ظلمانى ،تاريک کننده

tenebrous : )=tenebrious(تاريک وتيره ،تاريکى اور،ظلمانى ،تاريک کننده

tenementary : شامل ملک استيجارى ،اپارتمانى

tenementary land : قانون ـ فقه : زمين اجارى

tenency agreement : قانون ـ فقه : اجاره نامه

tenendum : قانون ـ فقه : مدت تصرف

tenet : پايه تفکر , متعقدات مذهبي

tenets : روانشناسى : اصول مسلم

tenfold : دهگانه , ده چندان

Tennessee : تنسي

tennis : تنيس

tennis ball : توپ تنيس

tennis court : زمين تنيس

tennis elbow : ورزش : اسيب ارنج

tennis grip : ورزش : طرز گرفتن راکت تنيس

tennis player : تنيس باز

tennis set : ورزش : يک دور مسابقه تنيس

tennis shoe : کفش کتاني

tennysonian : وابسته به الفردتنيسان شاعر انگليسى

tenon : زبانه دار کردن

tenon and mortise joint : معمارى : اتصال کام و زبانه

tenoner and gainer : علوم مهندسى : دستگاه برش فاق و زبانه

tenor : مفهوم , فحوا , مفاد

tenotomy : پى برى

tenpins : ورزش : بولينگ ¹ 1ميله اى با گوى سنگين

tenruial : تصرفي

tens : ده ها

tense : زمان فعل , وخيم شدن

tensely : سفت ( بطور سفت)

tenseness : سفتى

tensibility : قابليت کشش

tensible : کشش پذير

tensile : کش دار

tensile curve : علوم مهندسى : منحنى کشش

tensile fatigue test : علوم مهندسى : ازمايش کشش - خستگى

tensile force : معمارى : نيروى کششى

tensile impact test : علوم مهندسى : ازمايش کشش ضربه اى

tensile load : علوم مهندسى : بار کششى

tensile resistance : علوم مهندسى : مقاومت کششى

tensile test piece : معمارى : نمونه ازمون کششى

tensile zone : معمارى : منطقه کششى

tensility : کش داري

tensimeter : tensiometer(، )tensometerکشش سنج ،الت سنجش نيروى کشش وفشارگاز وبخار

tension : تمدد

tension field : علوم هوايى : ميدان کششى

tension flange : عمران : عضو کششى

tension head : عمران : بار کشش

tension relaxation : روانشناسى : تنش - ارمش

tension test diagram : عمران : نمودار ازمايش کشش

tensional : کششى ،انبساطى

tensionless : بيفشار , بي کشش

tensity : قوه کشش ،سفتى ،شدت ،وخامت

tensive : کشيده شدني , وخيم شونده , سفت کننده

tensometer : tensiometer(، )tensimeterکشش سنج ،الت سنجش نيروى کشش وفشارگاز وبخار

tenson or zon : مشاعره

tensor : تانسور

tensorial : ممدده)momaddedeh( ،کششى

tent : خرگه , خيمه زدن , چادر , خرگاه , خيمه

tent caterpillar : (ج.ش ).کرم صد پاى پيله ساز

tent dwelling : چادر نشيني

tent enclosure : درادق

tent stitch : کوک اريب

tent waling : تجير

tentacle : (ج.ش ).شاخک حساس ،ريشه حساس ،موى حساس جانور( مثل موى سبيل گربه)،بازوچه

tentacular : بازوچهاي

tentaculata : بازوداران

tentage : خيمه زني

tentative : آزمايشي , امتحاني , عمل تجربي

tentative plan (jf) : علوم دريايى : طرح ازمايشى

tentatively : امتحاناً

tenter : (نساجى )چهارچوب پارچه خشک کنى ،نگهدار،مستحفظ،خيمه دار،خيمه دوز

tenterhook : (نساجى )گيره چهارچوب پارچه خشک کنى

tenth : عشر

tenth rate : درجه دهم ،از پايين ترين جنس ،پايين ترين درجه

tenthly : دهم انکه

tenthmeter : شيمى : انگستروم

tentless : بي چادر

tentmaker : خيام

tenty : )=tentie(متوجه ،مراقب ،مواظب ،دقيق ،بدقت

tenuis : علامت مکث و وقفه در يونانى

tenuity : لطافت

tenuous : رفيق ،نازک ،باريک ،لطيف ،دقيق ،بدون نقطه اتکاء

tepee : teepee(، )tipiخيمه مخروطى سرخ پوستان

tepefaction : نيم گرمى ،ولرمى ،ملولى ،نيم گرم سازى ،ملول سازى

tepefy : نيم گردن کردن ،ولرم کردن ،ملول ساختن ،نيم گرم يا سست شدن

tepid : ولرم , نيمگرم

tepidity : فقور , نيمگرمي

tepidly : بطور نيم گرم

tepoy : ( )teapoy(درهند )ميز چاى خورى

ter : سه باره

terabit storage : کامپيوتر : بيليون بيت حافظه

teragram : واژه چهار حرفى

terahenous : داراى 4 مادگى

terai : کلاه لبه پهن نمدى سفيد پوستان مناطق حاره

terasse : عمران : سکو

teratoma : تومور متشکله از انساج مختلف جنينى

tercel : (ج.ش ).قوش نر،قوش چاردانگ

tercentenary : ()tercentennial(جشن )سيصد سالگى ،سه قرن ،سيصد ساله

tercentennial : ()tercentenary(جشن )سيصد سالگى ،سه قرن ،سيصد ساله

tercet : مجموع سه چيز،سه بيتى ،سه نت در دو ضرب ،بچه سه قولو

terebinth : (گ.ش ).درخت بنه

terebinthine : تربانتين

terete : گرد،مدور،حلقوى ،استوانه اى شکل در برش عرضى

tergal : (ج.ش ).پشتى ،ظهرى

tergiversate : مرتد شدن ،از مسلک خود دست کشيدن

tergiversation : برگشت ،ارتداد،بى ثباتى ،تناقض گويى

tergiversator : طفره رو

term : ثلث , واژه , واژک , دور

term 1 : ناميدن ،نهادن ،خواندن ،مصطلح کردن

term 2 : مدت ،دوره ،جمله ،اصطلاح ،ثلث يا ربع ،بخشى از يک سال ازمايشگاه ،ازمايشگاه

term insurance : بيمه موقت ،بيمه در مورد مخاطره براى مدت معينى

term loan : بازرگانى : وام مدت دار

term of office : دوره تصدي

term of reproach : سخن سرزنش اميز يا ننگ اور

term paper : رساله کوتاه

term symbol : شيمى : نشانه جمله طيفى

termagancy : جنجال ،پتيارگى ،ستيزه جويى

termagant : پرجنجال ،داد وبيداد کن ،پتياره ،سليطه

terman group test of mental ability : روانشناسى : ازمون گروهى توانايى ذهنى ترمن

terman merrill tests : روانشناسى : ازمونهاى ترمن - مريل

termer : (انگليس - م.م ).مقيم ،دسيسه کار،زندانى

termial depression : روانشناسى : افسردگى پايانى

terminable : قابل فسخ , پايان يافتني

terminal : پايانه , انتهاي

terminal amino acid : شيمى : امينو اسيد انتهايى

terminal and stay resident program : کامپيوتر : برنامه مقيم پايانى ايستا

terminal error : کامپيوتر : خطاى پايانى

terminal guidance : علوم نظامى : هدايت موشک در مراحل اخر مسير هدايت هواپيما از فرودگاه يا به فرودگاه

terminal insomnia : روانشناسى : بيخوابى پايانى

terminal organ : روانشناسى : اندام پايانى

terminal phase : علوم نظامى : مرحله اخر مسير حرکت موشک

terminal reinforcement : روانشناسى : تقويت پايانى

terminal repeater : علوم مهندسى : تقويت کننده نهايى

terminal rig : ورزش : طعمه راهنما و وزنه وصل به انتهاى نخ ماهيگيرى

terminal sensitivity : روانشناسى : حد بيشينه حساسيت

terminal service company : علوم نظامى : گروهان خدمات بارانداز يا سکوى نظامى

terminal stand : کامپيوتر : پايه ترمينال

terminal threshold : روانشناسى : استانه پايانى

terminal unit : واحد پاياني

terminally : بطور نهائى

terminat : ببپايان رساندن

terminate : سپري کردن , فسخکردن

terminate in : منتهى شدن به ،ختم شدن به

terminated : منقطع

terminating : پايان بخش , پايان دار

terminating symbol : نماد پايان بخش

termination : پايان يابي , پايان دهي , ختم , ختام

termination date : تاريخ پايان

termination of an obligation : قانون ـ فقه : انقضاء تعهد

termination of marriage : قانون ـ فقه : فسخ ازدواج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

"پاورپوینت بررسی، شناخت و معرفی روستای فریزی"
پاورپوینت بررسی جامع معماری گنبد
پاورپوینت بررسی ساختمانهای اسکلت فلزی
پاورپوینت بررسی سازه های بلند
پاورپوینت بررسی سازه های چادری
پاورپوینت طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب
پاورپوینت طرح توجیهی راه اندازی كافی نت
پاورپوینت طرح توجیهی شرکت خدمات فنی مهندسی و کافی نت
پاورپوینت طرح توجیهی مدیریت در مسائل طراحی کافی نت ها و وب و نرم افزار
پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv
پاورپوینت تاریخچه شهر و شهرنشینی در دوره باستان پیش از اسلام
پاورپوینت بررسی جامع ایدز
پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان (منزل جوان صبور)
پاورپوینت بررسی جامع سی سی یو
"پاورپوینت بررسی جذام، هپاتیت و سرطان"
پاورپوینت سازه های طبیعی و هندسه فراکتال
پاورپوینت مدلسازی سیستم های بیولوژیکی - سیستم تنفسی
پاورپوینت بررسی عوامل موثر بر سلامت جسم و روان شاغلین زن در محیط کار
پاورپوینت آنالیز سایت در مشهد