لغات مشابه
tensile force : معمارى : نيروى کششى

tensile impact test : علوم مهندسى : ازمايش کشش ضربه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: