لغات مشابه
testudo : جنس لاک پشت ،سپر،حائل

testy : زود رنج ،کج خلق

tetanal : وابسته به کزاز

tetanic : داروى ايجاد کننده تشنجات کزازى

tetanize : (طب )بحالت انقباض دائم در اوردن

tetanus : کزاز،تشنج

tetany : ورزش : کزاز عضلات

tetartanopia : روانشناسى : رنگ کورى ابى - زرد

tetched : بهم خورده

tetchy : ناراضي نما

tetchyŠetc : زود رنج ،تند مزاج ،ناراضى نما،عبوس ،کج خلق ،خود سر،کله شق

tete a tete : دوبدو،محرمانه ،گفتگوى دو بدو

tether : کمند،حدود،وسعت ،افسار کردن

tetherball : نوعى بازى دو نفره با راکت وتوپ

tethys : نجوم : تتيس

tetr : )= tetra-(پيشونديست مشتق از کلمه يونانى بمعنى چهاروداراى چهارقسمت واربعه

tetra : )= tetr-(پيشونديست مشتق از کلمه يونانى بمعنى چهاروداراى چهارقسمت واربعه

tetra ethyl lead : علوم هوايى : تترا اتيل سرب

tetrachoric correlation : روانشناسى : همبستگى چهارخانه

tetrachromatic theory : روانشناسى : نظريه چهاررنگى

tetrachromatism : روانشناسى : ديد چهار رنگى

tetrad : چهار ارزشي , چهارارزشي

tetrad equation : روانشناسى : معادله چهارعنصرى

tetradactylous : چهار پنجه اى

tetraethyl : شامل چهاردسته اتيل در هر ملکول

tetrafluoride : فلوريد مرکب از چهار اتم فلورين

tetragonal : (هن ).داراى چهار زاويه ،چهار کنجى

tetragonal distortion : شيمى : واپيچش چهار گوشه اى

tetragonal system : شيمى : دستگاه چهار گوشه اى

tetragraph : علوم نظامى : کلمه رمز چهار حرفى براى اسم گذارى و مشخص کردن وسايل

tetrahedron : چهاروجهي

tetrahydrate : ترکيب شيميايى شامل چهار مولکول اب

tetrahydroxy : داراى چهار هيدروکسيل در هر ملکول

tetralogy : (يونان باستان )چهار نمايش ،چهار درام يا تراژدى

tetramer : ماده مرکبى که از چهار واحد تشکيل شده باشد

tetramerous : چهار جزيى ،چهارتايى ،چهارپر

tetrameter : شعر چهار وتدى ،چهار وزنى

tetrandrous : چهارپرچمي

tetrapetalous : چهار برگه

tetraphyllous : چهار برگه

tetraploid : چهارتايى ،چهارلا،چهارگانه

tetraploidy : چهارتايى

tetrapod : چار اندام

tetrapterous : چهارباله

tetrarch : استاندار،والى بخش هاى چهارگانه امپراتورى

tetrarchy : يکى از استانهاى چهارگانه ،حکومت چهار نفرى

tetraspore : (گ.ش ).گروهى متشکل از چهار هاگ

tetrasporic : )tetrasporous(چهار هاگى

tetrasporous : )tetrasporic(چهار هاگى

tetrastich : چهار بيتى

tetrastichous : چهاربيتى ،چهار جزيى

tetrastyle : معمارى : ايوان با چهار ستون در نما

tetrasyllabic : چهار هجائى

tetratomic : (ش ).چهار اتمى ،چهار ظرفيتى

tetravalent : چهار ظرفيتى ،چهار بنيانى

tetsuei : ورزش : مشت

tetter : بيماريهاى تاول دار پوست مثل زرد زخم

teuton : توتني

teutonic : توتني

teutonism : عقيده برترى نژادى المان

teutonize : ساکن المان کردن ،به المانى ترجمه کردن

Texas : تکزاس , تگزاس

texbookish : وابسته به کتاب درسى ،شبيه متن کتب درسى

text : نص , متن

text book : کتاب درسى ،کتاب اصلى ،دريک موضوع ،رساله

text chart : کامپيوتر : جدول نوشتارى

text editing : کامپيوتر : ويرايش متن

text editor : کامپيوتر : ويرايشگر متن

text hand : دستخط درشت

text processing : کامپيوتر : پردازش متن

text system : کامپيوتر : سيستم متن

text window : کامپيوتر : پنجره متن

textbook : کتاب درس , رساله

textile : پارچه بافته , پارچه بافي , بافتني

textile factory : کارخانه پارچه بافي

textile manufacture : بافندگي

textual : متني

textual critic : ناقد ادبي

textual implication : قانون ـ فقه : دلالت

textualism : اصالت متن يا نص ،اهميت دادن به لفظ يا معنى ظاهر،انتقاد لفظى

textualist : کسى که زياد به نص يا لفظ اهميت ميدهد،کسيکه درنقل يا اقتباس عبارات چالاک است

textually : از روى متن ،موافق نص

textuary : مربوط به متن ،لفظى ،متنى ،متن

textural : بافتنى ،منسوج ،بافته

texture : بافت , تاروپود , پارچه منسوج

texture of soil : عمران : بافت خاک

Teymur : تيمور

th : مخفف:، (انجیل)رجوع شود به: thessalonians، (شیمی) نشان توریم (thorium)

Thai : تايلندي

Thailand : تايلند

thalaesic : زيست شناسى : دريايى

thalassa : نجوم : تالاسا

thalassic : دريايى ،اقيانوسى ،مربوط به دريا ياخليج ،بحرى

thalassocracy : حکومت بر درياها،سلطه دريايى ،درياسالارى

thalassocrat : فرمانرواى درياها،مسلط بر دريا

thalassophobia : روانشناسى : دريا هراسى

thaler : يکنوع سکه بزرگ نقره المانى

thallic : (ش ).مربوط به تاليوم وترکيبات ان

thallogenous : ايجاد کننده تاليوم

thalloid : (گ.ش ).ريسه اى شکل ،ريسه اى ،ساقه اى

thallophyta : ريسه داران

thallophyte : (گ.ش ).ريسه دار،از جنس ريسه داران

thallous : (ش ).مربوط به تاليوم

thallus : ريسه

than : از , غير از

thanatology : روانشناسى : مرگ شناسى

thanatomania : روانشناسى : مرگ خواهى

thanatophobia : روانشناسى : مرگ هراسى

thane : قديم انگليس

thaneship : مقام خاني

thank : شکر گذاردن , سپاسگزاري کردن , اظهارتشکر , شکرگزاري کردن

thank God : خداراشکر , بحمدالله , خدا را شکر

thank tou for that book : خواهش دارم ان کتاب را به من بدهيد( پس از گرفتن ) متشکرم

thank you : مرسي , دست شما درد نکند

thank you very much : خيلى متشکرم ،بسيار ممنونم

thanker : سپاسگزار

thankful : سپاسگزار , متشکر , ممنون , شاکر , دعاگو , شکرگزار , شکور

thankfully : ممنونا

thankfulness : شکران

thanking : تشکر

thankless : ناممنون

thanks : سپاسگزارى ،اظهار امتنان ،در سايه ،در نتيجه

thanks to..... : در نتيجه ،در سايه

thanksgiving : شکرگزاري , شکر گزاري

thanksgiving day : (امر ).چهارمين پنجشنبه ماه نوامبر،روزشکرگزارى

thankworthy : قابل شکر , قابل تشکر

that : آن , که , اين که

that article is not g. : اين کالابدل است

that book : ان کتاب ،اين کتاب

that book will immortalize him : ان کتاب نام اورا تا جاويدان زنده نگاه خواهد داشت

that borders upon madness : اينکاربديوانگى مى ماند

that bridge has 3 openings : ان پل سه چشمه يا دهانه دارد

that business does not p : به منتظرشدنش مى ارزد،صبرکردنش ارزش دارد

that city lies in ruins : ان شهر خراب( خرابه ) است

that depends : معلوم نيست ،تا چه شرايطى درکار باشد

that does not f. : اين دليل نميشود

that far : بان دورى

that fauit will right itself : اين عيب رفع( يا اصلاح ) خواهد شد

that first spring to the mind : قانون ـ فقه : متبادر به ذهن

that fruit packs easily : ان ميوه را باسانى ميتوان توى ظرف يا حلبى ريخت

that hat does not become you : اين کلاه به شما نمى ايد

that i snot in keepingwith our : اين بانظرماوفق نميدهد،اين مطابق نظريه مانيست

that in nothing to me : بمن مربوطنيست ،پيش من چيزى نيست ،براى من اهميتى ندارد

that insult : اين توهين اوراسخت ازرده کرد

that is : يعني

that is (to say) : يعنى

that is a : همين است ،همين بود

that is a good idea : خوب فکرى است ،خوب نظرى است

that is a matter of habit : موضوع عادت است ،کار عادت است

that is a thing : اين امرى است عليحده ،اين چيزديگراست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری