لغات مشابه
textualist : کسى که زياد به نص يا لفظ اهميت ميدهد،کسيکه درنقل يا اقتباس عبارات چالاک است

textually : از روى متن ،موافق نص

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: