لغات مشابه
textuary : مربوط به متن ،لفظى ،متنى ،متن

textural : بافتنى ،منسوج ،بافته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: