لغات مشابه
texture : بافت , تاروپود , پارچه منسوج

texture of soil : عمران : بافت خاک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: