لغات مشابه
the statue was well niched : مجسمه خوب در ديوارجا داده شده بود

the stem of a plant : ساقه گياه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: