لغات مشابه
the room sleeps 10 men : اطاق جاى خواب به ده مردراميدهد

the room was not lived in : هنگام روز در ان اطاق زندگى نمى کردند

the room was seated for 100 : جاى سدکرسى دران خانه تهيه کرده بودند

the root of a tree : ريشه درخت

the root of a word : ريشه واژه ،اصل کلمه

the root of all kinds of evil : سرچشمه همه بديها،منشاهمه فسادها

the root of dispute : مايه نزاع

the rope is 2 metres long : طناب دومتر است

the rose : بادسرخ ،حمره ،باد مبارک

the rose of tehran : زيباترين زن يادختردرتهران ،ملکه وجاهت تهران

the rotary : انجمن جهانى با شعبه هاى بسيار براى خدمت به بشر

the rough and the smooth : اسايش وسختى

the round of heaven : گنبد اسمان

the royol a : تصويب ياصحه همايونى

the rub(ber) : دست قليج

the rudder of a ship : سکان کشتى

the ruins of rey : خرابه هاى شهر رى

the rule of law : تامين قانونى ،تامين قضايى

the run of the hills is east : تپه ها سوى خاورامتداد دارند

the s. is better than the thir : دومى ازسومى بهتراست

the sabre : نيروى نظامى ،حکومت نظامى

the sacred mosque : قانون ـ فقه : مسجدالحرام

the sacred state pilgrimage to mecca : قانون ـ فقه : احرام

the same : همين

the same shall succeed : انانى که شکيبايى دارندهمان ها کامياب خواهند شد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 478 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 478 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/123be8112e889d54365cacf916b887a4e2b17c01', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Nk2FQFG1agw2WxuZX00p0DAIyZTOkJC0yDdWCs0Z";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"the room is nice and warm";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:29:"اطاق خوب گرم است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=the-room-is-nice-and-warm";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862139;s:1:"c";i:1537862139;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/123be8112e889d54365cacf916b887a4e2b17c01', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Nk2FQFG1agw2WxuZX00p0DAIyZTOkJC0yDdWCs0Z";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"the room is nice and warm";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:29:"اطاق خوب گرم است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=the-room-is-nice-and-warm";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862139;s:1:"c";i:1537862139;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/123be8112e889d54365cacf916b887a4e2b17c01', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Nk2FQFG1agw2WxuZX00p0DAIyZTOkJC0yDdWCs0Z";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"the room is nice and warm";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:29:"اطاق خوب گرم است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=the-room-is-nice-and-warm";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862139;s:1:"c";i:1537862139;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('123be8112e889d54365cacf916b887a4e2b17c01', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"Nk2FQFG1agw2WxuZX00p0DAIyZTOkJC0yDdWCs0Z";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:25:"the room is nice and warm";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:29:"اطاق خوب گرم است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:44:"http://zooya.ir/?w=the-room-is-nice-and-warm";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862139;s:1:"c";i:1537862139;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58