لغات مشابه
the room sleeps 10 men : اطاق جاى خواب به ده مردراميدهد

the room was not lived in : هنگام روز در ان اطاق زندگى نمى کردند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: