لغات مشابه
the root of all kinds of evil : سرچشمه همه بديها،منشاهمه فسادها

the root of dispute : مايه نزاع

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: