لغات مشابه
the rope is 2 metres long : طناب دومتر است

the rose : بادسرخ ،حمره ،باد مبارک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: