لغات مشابه
the rule of law : تامين قانونى ،تامين قضايى

the run of the hills is east : تپه ها سوى خاورامتداد دارند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: