لغات مشابه
the same shall succeed : انانى که شکيبايى دارندهمان ها کامياب خواهند شد

the same way : همانگونه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: