لغات مشابه
the sea was lulled : دريا ساکت شد

the search of(or for)something : جستجوى چيزى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: