لغات مشابه
the seat of pain : جاى درد،موضع درد

the seat thought : مرکز انديشه يا فکر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: