لغات مشابه
the seat thought : مرکز انديشه يا فکر

the second man to come : دومين کسى که امد( يابيايد)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: