لغات مشابه
the second person : دوم شخص ،مخاطب ،سخن شنو

the second semester : ششماهه دوم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: