لغات مشابه
the social evil : جنده بازى

the society is like a vortex : جامعه مانندگردابى است( که همه چيزرافراميگيرديابخودجلب ميکند)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: