لغات مشابه
the south pole : قطب جنوب

the sovereign : پاپ اعظم کشيش بخش درکليساى خاور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: