لغات مشابه
the stem of a plant : ساقه گياه

the stoics : رواقيون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: