لغات مشابه
the stom raged itself out : طوفان( چون بشدت خودرسيد )فرونشست

the stone was worn : سنگ ساييده( يافرسوده ) شد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: