لغات مشابه
the strap of a stirrup : بند رکاب

the streets are very muddy : خيابانها پراز گل است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: