لغات مشابه
the substantive verb : فعل بودن

the sugar ran short : قندمان کم امد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: