لغات مشابه
the sun is near setting : افتاب نزديک بغروب کردن يا نزديک است غروب کند

the superme court : قانون ـ فقه : ديوانعالى کشور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: