لغات مشابه
the time arrives that : موقعى مى رسدکه

the time draw near nowrooz : نوروز نزديک است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: