لغات مشابه
the track of a comet : مسير ستاره دنباله دار

the trail of a meteor : دنباله شهاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: