لغات مشابه
the triumphs of science : پيروزيهاى علمى ،فتوحات علم

the troops were scattered : سپاهيان متفرق شدند،عده متفرق شد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: