لغات مشابه
the vessel was put a bout : جهت کشتى را تغيير دادند،کشتى را برگردانند

the vicious circle : قانون ـ فقه : دور تسلسل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: