لغات مشابه
the vicious circle : قانون ـ فقه : دور تسلسل

the victims of the earthquake : اسيب ديگان از زمين لرزه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: