لغات مشابه
the vocative case : حالت ندا،اسم منادى

the volume that preceded : جلد پيش ،جلدى که زودتر يا جلوتر منتشر شد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: