لغات مشابه
the water supply of tehran : (وسائل ) تهيه اب تهران

the water was overknee : اب از زانو ميگذشت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: