صفحه اصلی

thinker
فکور , متفکر , انديشمند , فکر کننده
کلمات مشابه

thinking : تعقل

thinking cap : طرز تفکر

thinking type : روانشناسى : سنخ انديشه ورز

thinly : به طور نازک ،کم

thinly populated : کم جمعيت

معنی thinker به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع تعهد سازمانی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع حمایت اجتماعی (فصل دوم تحقیق)
دانلود مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق)