لغات مشابه
thinking cap : طرز تفکر

thinking type : روانشناسى : سنخ انديشه ورز

thinly : به طور نازک ،کم

thinly populated : کم جمعيت

thinner : کم کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: