لغات مشابه
thinness : لاغري , نازکي , نحيفي

thinning : علوم مهندسى : رقيق گردانى

thinnish : نسبتا لاغر

thinnre : علوم هوايى : رقيق کننده

thiocarbonyl group : شيمى : گروه تيوکربونيل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: