لغات مشابه
this country breeds poets : اين کشورشاعر مى پرورد

this d. a week : يک هفته از امروز

this da y month : يک ماه ديگر از امروز

this day : امروز،اين روز

this duty precedes all others : اين وظيفه مقدم بر همه وظايف ديگر است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: