لغات مشابه
thoughtfulness : بافکرى

thoughtless : بي انديشه , بي ملاحظه , بي تعقل , بي فکر , بي خيال

thoughtlessly : از روى بيفکرى

thoughtlessness : بي ملاحظگي , بي تدبيري

thoughts : افکار , عقول

thousand : هزار

thousand and one : هزار ويک ،بسيار

thousands : هزار ها , هزاران , هزارها

thousandth : يک هزار

thraldom : )thralldom(بندگى ،اسارت ،عبوديت

thrall : بنده کردن

thralldom : )thraldom(بندگى ،اسارت ،عبوديت

thrash : کوزل کوبي

thrash or thresh : کوبيدن ،از پوست دراوردن ،کتک زدن

thrasher : کوبنده ،از پوست دراورنده ،ماشين غله پاک کنى ،خرمن کوب

thrasonical : لاف زن ،از روى لاف وگزاف

thraw : دردبردن

thrawart : پيچ خورده ،در رفته ،خودسر،کج خلق

thread : بند کشيدن , نخ , نخ کردن

thread rubber separator : الکترونيک : ميانگير نخدار

thread tap : علوم مهندسى : قلاويز

thread the needle : ورزش : پاس دقيق از بين مدافعان

threadbare : (در مورد پارچه )نخ نما،مندرس

threaded : نخ کشيده , رشتهاي

threaded tree : کامپيوتر : درخت پيچ دار

threading : نخ کشي

threadless : بي نخ

threadlike : نخ مانند

thready : نخ مانند،نازک ،چسبناک ،رشته رشته ،باصداى باريک

threap : سرزنش کردن ،زدن ،اصرار کردن

threat : وعيد , تهديد , تحديد , تهديد کردن

threat appeal : روانشناسى : توسل به تهديد

Threaten : تهديد کردن

threaten with death : قانون ـ فقه : تهديد به قتل کردن

threatener : تهديد کننده

threatening : تهديد کننده , تهديد آميز

three : ثلاثه , سه , سه لو

three address : با سه نشانى

three arm protractor : علوم دريايى : نقاله سه شاخه

three bladed knife : چاقوى سه تيغه

three center bonding : شيمى : پيوند سه مرکزى

three centred curve : معمارى : منحنى سه مرکزى

three cornered : سه گوش ،سه گوشه

three cushion billiards : ورزش : بيليارد فرانسوى با ضربه به 2 گوى ديگر بعد از تماس با 3 ديواره ميز

three days ago : پس پريروز

three days later : پسين فرسا

three decker : هرچيز سه طبقه اى يا سه لايه اى

three dimensional : سه بعدي

three dimensional lattice : شيمى : شبکه سه بعدى

three dimensional polymer : شيمى : بسپار سه بعدى

three dimentional array : کامپيوتر : ارايه سه بعدى

three dimentional spreadsheet : کامپيوتر : صفحه گسترده سه بعدى

three doors of : سه خانه انسوتر

three f. : سه انگشتى

three fold : سه دفعه , سه مرتبه , سه لا , سه گانه

three form : شيمى : فرم تريو

three gaited : (درمورد اسب )يورتمه رو

three handed : سه دستي

three hundred : سي صد , سيصد

three input adder : افزايشگر با سه ورودى

three legged : سه پايه , سه پا

three masted : سه دگله

three moment equation : عمران : معادله سه لنگرى

three necked flask : شيمى : بالن سه دهانه

three nitro toloen (tnt) : علوم نظامى : ماده منفجره تى ان تى يا ترى نيتروتولوئن باروت بى دود

three pass assembler : کامپيوتر : همگذار سه گذره

three phase motor : الکترونيک : موتور سه فاز

three piece : سه پارچه , سه تکه

three ply : سه لايه

three ply board : تخته سه لا

three score and ten : هفتاد

three sided : سه پهلو،سه طرفه

three square : داراى سه ضلع مساوى ،بشکل مثلث ،سوهان اهنگرى داراى مقطع مثلث شکل

three stage least squares method (3sls) : بازرگانى : روش حداقل مربعات سه مرحله اى براى تخمين پارامترهاى معادلات همزمانى در اقتصاد سنجى

three successive defeats : سه شکست پى در پى

three thicknesses of cardboard : سه لامقوا

three times : سه مرتبه

three times two is six : سه دو تاشش تا( ميشود)،3دفعه 2 شش ميشود

three turn : ورزش : چرخش از جلو بعقب و بعکس با تغيير لبه اسکيت

three unit electrical system : الکترونيک : دستگاه سه برقى

three way switch : الکترونيک : کليد تبديل

three whole years : سه سال تمام

three wire generator : الکترونيک : دينام سه سيمى

three ball : ورزش : مسابقه گلف بين سه بازيگر با سه گوى

three bedroom residence : عمران : خانه سه اطاق خوابه

three core cable : علوم مهندسى : کابل سه رشته اى

three dimensional : سه بعدي

three dimensional direction finding : علوم مهندسى : جهت يابى فضايى

three dimentional : علوم هوايى : سه بعدى

three gun picture tube : الکترونيک : لامپ تصوير سه لوله اى

three hinged arch : عمران : قوس سه مفصله

three hun dered : سيصد،سيسد

three legged : سه پا

three man block : ورزش : دفاع سه نفره

three mover : ورزش : مسئله مات با سه حرکت

three phase : سه فاز

three phase alternating current : علوم مهندسى : جريان متناوب سه فازه

three phase armature : علوم مهندسى : ارميچر سه فازه

three phase asynchronous motor : علوم مهندسى : موتور اسنکرون سه فازه

three phase bridge connection : علوم مهندسى : اتصال پل سه فازه

three phase circuit breaker : علوم مهندسى : کليد قدرت سه فاز

three phase commutator motor : علوم مهندسى : موتور کموتاتوردار سه فازه

three phase compound commutator motor : علوم مهندسى : موتور کموتاتور کمپوند سه فازه

three phase connection : علوم مهندسى : اتصال سه فازه

three phase current motor : علوم مهندسى : موتور سه فازه

three phase electric locomotive : علوم مهندسى : لکوموتيو برقى سه فازه

three phase installation : علوم مهندسى : تاسيسات سه فاز

three phase line : علوم مهندسى : خط سه فازه

three phase machine : علوم مهندسى : ماشين سه فازه

three phase rectifier : علوم مهندسى : يکسو ساز سه فازه

three phase series commutator motor : علوم مهندسى : موتور کموتاتور دار سرى سه فازه

three phase starter : علوم مهندسى : راه انداز سه فاز

three phase supply network : علوم مهندسى : شبکه سه فاز

three phase synchronous motor : علوم مهندسى : موتور سنکرون سه فاز

three phase synchroscope : علوم مهندسى : سنکروسکپ سه فاز

three phase transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور سه فاز

three phase winding : علوم مهندسى : سيم پيچى سه فازه

three ply : سه لا

three point : ورزش : فن 3 امتيازى کشتى

three point circle : ورزش : قوس زمين زير حلقه بسکتبال

three point play : ورزش : خطا روى پرتابگر در بسکتبال

three pointed : سهنوک

three pole switch : الکترونيک : کليد سه پل

three pronged : سه شاخه

three second clock : ورزش : ساعت نشاندهنده قانون 3 ثانيه در بسکتبال

three second rule : ورزش : قانون 3 ثانيه در بسکتبال

three second violation : ورزش : خطاى 3 ثانيه در بسکتبال

three shaft : علوم هوايى : توربين گازى با سه شفت

three sisty : ورزش : چرخش کامل ¹ 36درجه بدن موج سوار

three speed motor : علوم مهندسى : موتور سه سرعته

three square file : علوم مهندسى : سوهان سه گوش

three view drawing : علوم هوايى : رسم فنى با سه نما

three wire system : الکترونيک : دستگاه سه سيمى

threefold : ثلاثي , سه چندان , ثلاث

threepence : سکه سه پنى

threepenny : داراى ارزش سه پنى

threeply : سه لا

threescore : شصت تايى ،سه ضرب در بيست

threhold : ورزش : استانه

thremmatology : (ز.ش ).علم پرورش گياهان وجانوران اهلى

threnddy : مرثيه ،سوگ نامه

threnode : سوگ نامه

threnodist : مرثيه نويس

threnody : سوگ شعر , شعر عزا

thresh : خرمن کوبي کردن

thresher : ماشين خرمن کوب ،(ج.ش ).کوسه ماهى درنده سواحل امريکاواروپا)alopias vulpinus(

threshhold : آستان

threshing floor : زمين خرمن کوبى

threshing machine : جنجر , پادنگ

threshing machine : ماشين خرمن کوبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری