لغات مشابه
timber line : معمارى : دار مرز

timber pile : عمران : پايه چوبى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: