لغات مشابه
time bill : برات مدت دار

time bomb : بمب ساعتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: