لغات مشابه
time exposure : مدت بازماندن ديافراگم دوربين عکاسى

time flutter : الکترونيک : اختلال زمانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: