لغات مشابه
time for the second daily prayer : قانون ـ فقه : ظهر

time hit : ورزش : ضربه شمشيرباز در ضد حمله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: