لغات مشابه
time hit : ورزش : ضربه شمشيرباز در ضد حمله

time honored : مورد احترام بعلت قدمت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: