لغات مشابه
time path : بازرگانى : مسير زمانى

time perception : روانشناسى : ادراک زمان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: