لغات مشابه
timed : ساعت دار

timed backup : کامپيوتر : پشتيبانى دوره اى

timed tests : روانشناسى : ازمونهاى زمان دار

timeer : زمان سنج

timekeeper : وقت نگهدار , گاهنگهدار

timeless : بي مدت

timelessness : بي زماني

timely : بگاه , بوقت , بجا

timeous : ( )timous(اسکاتلند )بموقع ،بجا،بهنگام ،زود

timepiece : ساعت ،گاه شمار

timer : کسی که وقت را نگه می دارد، ساعت

times : مواقع , مراتب , ايام , دفعات , مرار , مواقعه , دهور , کرات , برابر

times more : برابر

times roman : کامپيوتر : تايمز رومن

timeshare : اشتراکى کردن وقت

timeshared : با وقت اشتراکى

timetable : صورت اوقات

timetrend : بازرگانى : روند زمانى

timework : کار از روى مقاطعه

timeworn : کهنه ،قديمى ،فرسوده

timid : کم دل , نافر , کم جرات , ضعيفالنفس , ترسو , بي دل و جرات , بي جرات

timidly : با کمرويى ،خائفانه

timidness : )timidity(حجب ،کمرويى ،ترسويى ،بزدلى ،جبن

timidnessd : ترسويى ،کمرويى

timing : زمان گيري

timing chart : )timing diagram(نمودار تنظيم وقت

timing diagram : )timing chart(نمودار تنظيم وقت

timing disc : علوم هوايى : علامت حک شده روى موتور پيستونى براى کمک به تعيين دقيق وضعيت زاويه اى ميل لنگ به منظور زمان بندى صحيح کارکرد موتور

timing gear : علوم مهندسى : چرخ دنده ميل بادامک

timing track : شيار تنظيم وقت

timken bearing : علوم مهندسى : ياطاقان غلطکى مخروطى

timming : شيمى : زمان گيرى

timocracy : (افلاطون )شرف سالارى ،(ارسطو )مالک سالارى

timocratic : وابسته به شرف سالارى يامالک سالارى

timorous : بزدل ،ترسو،جبون

timorousess : ترسويى ،بزدلى

timorousness : ترسوئى ،بزدلى

Timothy : تيموتي , تيموتاوس

Timothy Sekliz : تيموتي سيکلز

timous : ( )timeous(اسکاتلند )بموقع ،بجا،بهنگام ،زود

timous or meous : بموقع ،بجا،بهنگام

timpani : (مو ).نقاره ،دهل ،کوس

timpanist : نقارهزن

Timur : تيمور

tin : قلع , سفيد کردن , حلبي , درحلب ياقوطي , حلب

tin can : قوطي حلبي

tin filler : حلب پر کن

tin fish : ماهى کنسرو

tin hat : کلاه خود فلزى

tin metal sheet : علوم مهندسى : ورق قلع

tin oil : نفت حلب

tin pan alley : کوچه موسيقى دانان واهنگ سازان ،جماعت موسيقى دانان

tin plate : حلب سربي

tin smelting plant : علوم مهندسى : کارخانه ذوب قلع

tin smith : حلبى ساز،اهن کوب

tin solder : علوم مهندسى : لحيم قلع

tin coat : علوم مهندسى : روکش قلع

tin plate : حلبي

Tina : تينا

tinamou : (ج.ش ).قرقاول ،پرنده خانواده ءtinamidae

tincal : بوراق خام

tincan : قوطى حلبى

tinct : رنگى ،رنگ( رقيق )دار،داراى ته رنگ ،اثريارنگ جزيى

tinctorial : لوني

tincture : تنتور

tincture of iodine : تنتوريد

tinder : فتيله فندک

tinder box : فندک

tinderbox : جاي گيرانه

tindery : فتيله فندک

tinea : (طب )هر نوع مرض قارچى پوست ،کچلى

tinfoil : ورق حلب

ting : صداى زنگ( دادن)،طنين انداختن

tinga : ورزش : پشتک به جلو با نيم خم زانو و چرخ فلک

tinge : سايه رنگ , کمي رنگ زدن

tinged with cnvy : رشک الود،حساسيت اميز،توام بارشک ياحسادت

tingle : سوزش کردن

tinhorn : متاهربهپولداري

tininess : ريزى ،کوچکى

tinker : بندزدن , سرهم بندي

tinkerer : وصله زن , سرهم بند

tinkle : طنين داشتن , صداي جرنگ , طنين انداختن , داراي طنين کردن

tinkling : طنين انداز

tinkly : جرنگ جرنگي

tinmaker : حلبيساز

tinned : حلب کردن

tinned wire : الکترونيک : سيم قلع اندود

tinner : )tinman(حلبى ساز

tinnily : بطور ظريف

tinnitus : روانشناسى : زنگ زدن گوش

tinny : قلع کار , قلع مانند

tinpenny : قانون ـ فقه : حق الارض بهره بردارى از معدن قلع

tinplate : آهنسفيد , حلبي کردن , ورق حلبي

tinsel : پولک , پولک زدن , نقده

tinseled : پولک دار

tinsmith : آهن کوب

tinstone : سنگ قلع

tint : ته رنگ , سايه رنگ

tinter : رنگرز

tintinnabulary : شبيه صداى زنگ ،داراى طنين

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی it is to your i. to go , معنی it is too soft , معنی it is toolate.to go , معنی it is true that he was sick , معنی it is truly said , معنی it is typical of , معنی it is u. to remain neutral , معنی it is u.for him to tell a lie , معنی it is under his nose , معنی it is unnecessary , معنی it is unsatisfactory , معنی it is unsuitable , معنی it is unusually large , معنی it is up to him to , معنی it is useful for a double p , معنی it is useful in a way , معنی it is usual with him , معنی it is very easily done , معنی it is very important , معنی it is very kind of you , معنی it is very late , معنی it is well enough , معنی it is well said , معنی it is whispered that , معنی it is worth 10 rials , معنی it is worth nothing , معنی it is wrapt in mystery , معنی it is wringing (wet) , معنی it is written that , معنی it is your move , معنی it ius all one to me , معنی it lacks soul , معنی it leaves no room for doubt , معنی it lies before us , معنی it lies beyond his competence , معنی it lies on the east of , معنی it look as if , معنی it makees no difference , معنی it makes a t. difference , معنی it matters little , معنی it may be as well to go there , معنی it may be presumed that , معنی it measures two metres , معنی it needs not , معنی it needs to be done carefully , معنی it never occurred again , معنی it never rains but it pours , معنی it occasioned his death , معنی it occurs in nature as a gas , معنی it occurs to me that , معنی it occurs twice a day , معنی it peels better , معنی it piques curiosity , معنی it pleased him to go , معنی it promisews to be easy , معنی it pron , معنی it proved false , معنی it provokes laughter , معنی it puckered up in sewing , معنی it pulls its weight , معنی it purports that , معنی it rained blood , معنی it rains , معنی it ran into ten editions , معنی it received royal assent , معنی it reeks of blood , معنی it remains to be proved , معنی it rest with you to ..... , معنی it savours of revenge , معنی it say in the bible that , معنی it scaled 5 kilograms , معنی it seem , معنی it seem to me , معنی it seems , معنی it seems to me he is lying , معنی it served as a precedent , معنی it serves him right , معنی it shall not be scathed , معنی it shrinks in washing , معنی it sleets , معنی it smells of the lamp , معنی it smells sour , معنی it smells sweet , معنی it snows , معنی it sounds false , معنی it speaks well for him , معنی it spells ruin to the workmen , معنی it sprang from the wall , معنی it stand well with him ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز