لغات مشابه
timpani : (مو ).نقاره ،دهل ،کوس

timpanist : نقارهزن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: