لغات مشابه
tincture : تنتور

tincture of iodine : تنتوريد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: