لغات مشابه
tireless : بي لاستيک , نافرسودني

tiresias : (افسانه ءيونان )غيب گوى نابيناى شهر تبس در يونان

tiresome : خستهکننده , طاقت فرسا

tirewoman : کلفت ،پيشخدمت زن

tiring : فرساينده , توان فرسا

tiring house : ( )tiring room(درتئاتر )محل تعويض لباس هنرپيشه

tiring room : ( )tiring house(درتئاتر )محل تعويض لباس هنرپيشه

tirl : ارتعاش , کشيدن نخ

tirm oval : ورزش : پيست مسابقه اتومبيل رانى به شکل مثلث با گوشه هاى قوسى

tiro : ( )tyro(م.م ).نوچه ،نواموز،تازه کار،مبتدى ،کاراموز

tiro or tyro : نوچه ،نواموز،تازه کار،مبتدى

tirocinium : دوره نواموزى ،مبادى

tirrill regulator : علوم مهندسى : ناظم ارتعاشى

tirtyfive pound weight throw : ورزش : مسابقه پرتاب چکش

tis : مختصرis ti

tisane : داروهاي جوشانده

tissue : نسج , بافت , منسوج , بافته

tissue paper : دستمال کاغذى نازک

tissues : الياف

tissular : بافتي

tisy : مست ،خرف ،مستانه ،ناشى از مستى

tit : تلافى ،ضربه ،يابو،دختريازن ،نوک پستان ،ممه

tit for tat : اين به ان در

tit(2) : تلافى ،(اصول ) اين بان در

titaness : زن غول پيکر

titania : نجوم : تيتانيا

titanic : (باحرف بزرگ )غول اسا،خيلى کلان ،وابسته به عنصر تيتانيوم

titaniferous : (ش ).حاوى تيتانيوم ،مولد تيتانيوم

titanism : عظيم الجثگي

titanous : تيتانيوم دار،حاوى تيتانيوم

titbit : اراجيف , لقمه خوشمزه

tithable : مشمول عشريه

tithe : عشريه

tither : عشر گيرنده

tithing : (وضع ) ماليات ده يک

titillate : غلغلک دادن ،غلغلک شدن ،(مج ).بطور لذت بخشى تحريک کردن

titillation : غلغلک آوري

titillative : غلغلک اور

titivate : )tittivate(زيبا کردن ،اراستن ،زيبا شدن

titivation : اراستگى ،پيراستگى

titlark : سسک حرامزاده

title : لقب دادن , عنوان دادن , صفحه عنوان , سند , عنوان نوشتن , سرفصل , سرلوحه , نام , استحقاق , لقب

title of the twelfth imam : صاحب الزمان

title page : سرصفحه

title deed : قباله ،سند مالکيت

titled : لقب دار،صاحب لقب

titleholder : لقب دار

titles : القاب , عناوين

titling : ارايش ياطلاکوبى پشت جلد

titling strip : علوم نظامى : قسمت مربوط به درج اطلاعات روى عکس هوايى

titlist : لقب دار

titmouse : (ج.ش ).چرخ ريسک

Tito : تيتو

titrant : شيمى : تيترکننده

titratable : قابل عيارگيرى

titration : عيارگيري

titrimetric : عيارسنج ،عيارسنجى

titter : خنده تو دزديده ،پوزخند زدن ،ترتر خنديدن

tittivate : )titivate(زيبا کردن ،اراستن ،زيبا شدن

tittle : همزه

tittle tattle : سخن چين , ياوه گفتن

tittup : جست وخيز( از خوشحالى)،جفتک زدن

titubation : بيقرارى ،لرزش ،تلوتلوخوردن

titular : لقب دار , لقبي , عنواني , صاحب لقب

tmporary insurance : بيمه موقت

tnt : ( )=trinitroto luene(ش ).مخفف کلمه ترى نيتروتولوئن

tnt equivalent : علوم نظامى : معادل با قدرت انفجار تى ان تى

to : به , تا , پيش , به روي , نسبت به , فا , به سر , به سراغ , بر سر , بخدمت

to reproach an act : کارى را بد دانستن

to stand(up)on something : د رچيزى پافشارى يا اصرار کردن ،چيزيرادقيقا رعايت کردن

to ( casue to ) conform : قانون ـ فقه : مطابق کردن

to (the best of) my knowledge : انچه من ميدانم ،درحدود دانش( يا اطلاع ) من

to a : بصرفه سودمندانه

to a afeat : کاربزرگى از پيش بردن ،فتح نمايانى کردن

to a agarment to the body : جامه اى را اندازه تن کردن

to a an astate : ملکى رابدست اوردن

to a an outh : سوگندياقسم دادن

to a an under taking : باجرات بکارى مبادرت کردن

to a at a hoted : به مهمانخانه واردشدند،واردمهمانخانه شدن

to a at sontething : ازجيزى درشگفت شدن

to a certainty : تاحديقين ،بدون شک

to a dapt a policy : رويه اى اتخاذ کردن

to a degree : تادرجه زيادى

to a fault : بى نهايت ،بحدافراط

to a greatness : بزرگى يافتن ،به بزرگى رسيدن

to a hair : موبمو،بادقتى هرچه تمامتر

to a ignorance : خودرابسادگى زدن ،نادانى بهانه کردن

to a in(to)a place : باجرات وبابيم مخاطره به جايى داخل شدن

to a justice : عدالت کردن ،عدل گستردن

to a knowledge : دانش اندوختن ،کسب معرفت کردن

to a large extent : تا حد زيادى ،زياد،خيلى

to a man : همه ،تا نفر اخر

to a miracle : بطور اعجاب اميز،بسيار خوب

to a of : پسنديدن ،نيکوياجايزشمردن

to a on or upon : خرده گرفتن بر،اعتراض کردن بر

to a ones voice to music : صداى خودراباسازجفت کرد

to a oneself for help : يارى خواستن ،درخواست کمک کردن

to a oneself in : شرکت کردن ياشريک شدن

to a oneself to : سازش کردن ،ساختن ،احوال خودراوفق دادن

to a onself : خودرا اراستن ،لباس زيباپوشيدن

to a person for a thing : چيزى را ازکسى خواهش کردن ياخواستن

to a receipt : رسيد گرفتن

to a t : دقيقا،کاملا

to a the attention of someone : خاطرياتوجه کسيرا جلب کردن

to a the throne : برتخت نشستن ،برتخت جلوس کردن

to a to a proposal or opinion : باپيشنهادياعقيده اى موافقت کردن

to a to the ege : چشم يانظرجلب کردن

to a toa praposal : باپيشنهادى موافق بودن

to a troops : صف ارايى کردن

to a turn : خوب ،کاملا

to a upon : تصفيه کردن ،نظارت کردن ،وصايت کردن

to a with an infirmity : دچارعليلى( ياناتوانى ) کردن ،عليل کردن

to a. letter : روى نامه عنوان نوشتن ،نامه نوشتن کاغذى رابعنوان( کسى ) فرستادن

to a. one self of : استفاده کردن از،سودبردن از

to a. one selt : انتقام خودرا کشيدن

to a. oneself : مبادرت کردن ،مشغول شدن ،اماده شدن ،سخن گفتن

to a. the ball : اماده انداختن ،توشدن ،توپ رانشان دادن

to absent oneself : غايب شدن ،پنهان شدن

to abstain from meat : ازگوشت پرهيزکردن ،ازگوشت خوردن خودارى کردن

to act fear : ترس رابهانه کردن

to act independently of others : مستقلانه يا جداگانه کارکردن ،کارى به کار ديگران نداشتن

to add equals : اعداد مساوى را با هم جمع کردن

to add fuel to fire : نمک برزخم پاشيدن ،اتش رادامن زدن

to add up : جمع زدن ،جمع کردن

to addict oneself : خو گرفتن ،عادت کردن ،خودرا معتادکردن ،معتاد

to adduee witnesses : شاهداوردن ،استشهادکردن

to administer : سوگند دادن( به)

to admit of : اجازه دادن ،روادانستن ،جايزدانستن

to admit of d : مشکوک بودن ،مورد بحث بودن

to aim ones gun at : باتفنگ نشان کردن ،هدف قراردادن

to all a : تا انجاکه مى توان ديد،ظاهرا

to all eternity : تا ابد،ابدا

to all intents and purposes : عملا،ازهر لحاظ

to allow for breakage : شکستگى راحساب کردن

to alloy gold with copper : بارزدن ،عيارزدن ،اميختن

to amuse onself with anything : سرخودرابه چيزى گرم کردن

to anaesthetize locally : بيحس کردن ،سر کردن ،بيهوشى موضعى زدن

to and fro : پس وپيش ،عقب وجلو رفتن

to animals : ساکن زمين

to answer in the a : پاسخ مثبت دادن ،ارى گفتن ،بله گفتن

to apply a leech : زالو انداختن

to ask blessing : پيش ازغذابرکت طلبيدن

to ask for quarter : امان خواستن ،زنهارخواستن ،بخشش طلبيدن ،دخيل شدن

to ask permission : اجازه خواستن ،اذن گرفتن

to assent : قانون ـ فقه : مورد موافقت قرار دادن

to assume the a : اول حمله کردن ،بنيادجنگ نهادن ،جنگ راشروع کردن

to attach importance to : اهميت دادن به

to attain ones goal : بمقصد( يامقصود )خودرسيدن ،بارزوى خودنائل شدن

to attain perfection : بحد کمال رسيدن

to attend a funeral : تشييع جنازه کردن ،باجنازه همراهى کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

خلاصه کتاب آینده مدیریت 71 ص
تحقیق و بررسی ترمودینامیک
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالكیت و حاكمیت شركتی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی ابعاد و انواع تعد سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط و تأثیر آن‌ها بر پیشرفت تحصیلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرار دختران
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملكرد شغلی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عامل های بزرگ شخصیت
پاورپوینت روش اندازه‏ گیری اوره و ازت آمونیاكی در خوراك دام و طیور
پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده
پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری
پاورپوینت پرورش طیور گوشتی
پاورپوینت رفتار شناسی اسب
پاورپوینت عفونت بند ناف
پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان