معنی tiro

tiro
( )tyro(م.م ).نوچه ،نواموز،تازه کار،مبتدى ،کاراموز
کلمات مشابه

tiro or tyro : نوچه ،نواموز،تازه کار،مبتدى

tirocinium : دوره نواموزى ،مبادى

tirrill regulator : علوم مهندسى : ناظم ارتعاشى

tirtyfive pound weight throw : ورزش : مسابقه پرتاب چکش

tis : مختصرis ti

tisane : داروهاي جوشانده

tissue : نسج , بافت , منسوج , بافته

tissue paper : دستمال کاغذى نازک

tissues : الياف

tissular : بافتي

tisy : مست ،خرف ،مستانه ،ناشى از مستى

tit : تلافى ،ضربه ،يابو،دختريازن ،نوک پستان ،ممه

tit for tat : اين به ان در

tit(2) : تلافى ،(اصول ) اين بان در

titaness : زن غول پيکر

titania : نجوم : تيتانيا

titanic : (باحرف بزرگ )غول اسا،خيلى کلان ،وابسته به عنصر تيتانيوم

titaniferous : (ش ).حاوى تيتانيوم ،مولد تيتانيوم

titanism : عظيم الجثگي

titanous : تيتانيوم دار،حاوى تيتانيوم

titbit : اراجيف , لقمه خوشمزه

tithable : مشمول عشريه

tithe : عشريه

tither : عشر گيرنده

tithing : (وضع ) ماليات ده يک

titillate : غلغلک دادن ،غلغلک شدن ،(مج ).بطور لذت بخشى تحريک کردن

titillation : غلغلک آوري

titillative : غلغلک اور

titivate : )tittivate(زيبا کردن ،اراستن ،زيبا شدن

titivation : اراستگى ،پيراستگى

titlark : سسک حرامزاده

title : لقب دادن , عنوان دادن , صفحه عنوان , سند , عنوان نوشتن , سرفصل , سرلوحه , نام , استحقاق , لقب

title of the twelfth imam : صاحب الزمان

title page : سرصفحه

title deed : قباله ،سند مالکيت

titled : لقب دار،صاحب لقب

titleholder : لقب دار

titles : القاب , عناوين

titling : ارايش ياطلاکوبى پشت جلد

titling strip : علوم نظامى : قسمت مربوط به درج اطلاعات روى عکس هوايى

titlist : لقب دار

titmouse : (ج.ش ).چرخ ريسک

Tito : تيتو

titrant : شيمى : تيترکننده

titratable : قابل عيارگيرى

titration : عيارگيري

titrimetric : عيارسنج ،عيارسنجى

titter : خنده تو دزديده ،پوزخند زدن ،ترتر خنديدن

tittivate : )titivate(زيبا کردن ،اراستن ،زيبا شدن

tittle : همزه

tittle tattle : سخن چين , ياوه گفتن

tittup : جست وخيز( از خوشحالى)،جفتک زدن

titubation : بيقرارى ،لرزش ،تلوتلوخوردن

titular : لقب دار , لقبي , عنواني , صاحب لقب

tmporary insurance : بيمه موقت

tnt : ( )=trinitroto luene(ش ).مخفف کلمه ترى نيتروتولوئن

tnt equivalent : علوم نظامى : معادل با قدرت انفجار تى ان تى

to : به , تا , پيش , به روي , نسبت به , فا , به سر , به سراغ , بر سر , بخدمت

to reproach an act : کارى را بد دانستن

to stand(up)on something : د رچيزى پافشارى يا اصرار کردن ،چيزيرادقيقا رعايت کردن

to ( casue to ) conform : قانون ـ فقه : مطابق کردن

to (the best of) my knowledge : انچه من ميدانم ،درحدود دانش( يا اطلاع ) من

to a : بصرفه سودمندانه

to a afeat : کاربزرگى از پيش بردن ،فتح نمايانى کردن

to a agarment to the body : جامه اى را اندازه تن کردن

to a an astate : ملکى رابدست اوردن

to a an outh : سوگندياقسم دادن

to a an under taking : باجرات بکارى مبادرت کردن

to a at a hoted : به مهمانخانه واردشدند،واردمهمانخانه شدن

to a at sontething : ازجيزى درشگفت شدن

to a certainty : تاحديقين ،بدون شک

to a dapt a policy : رويه اى اتخاذ کردن

to a degree : تادرجه زيادى

to a fault : بى نهايت ،بحدافراط

to a greatness : بزرگى يافتن ،به بزرگى رسيدن

to a hair : موبمو،بادقتى هرچه تمامتر

to a ignorance : خودرابسادگى زدن ،نادانى بهانه کردن

to a in(to)a place : باجرات وبابيم مخاطره به جايى داخل شدن

to a justice : عدالت کردن ،عدل گستردن

to a knowledge : دانش اندوختن ،کسب معرفت کردن

to a large extent : تا حد زيادى ،زياد،خيلى

to a man : همه ،تا نفر اخر

to a miracle : بطور اعجاب اميز،بسيار خوب

to a of : پسنديدن ،نيکوياجايزشمردن

to a on or upon : خرده گرفتن بر،اعتراض کردن بر

to a ones voice to music : صداى خودراباسازجفت کرد

to a oneself for help : يارى خواستن ،درخواست کمک کردن

to a oneself in : شرکت کردن ياشريک شدن

to a oneself to : سازش کردن ،ساختن ،احوال خودراوفق دادن

to a onself : خودرا اراستن ،لباس زيباپوشيدن

to a person for a thing : چيزى را ازکسى خواهش کردن ياخواستن

to a receipt : رسيد گرفتن

to a t : دقيقا،کاملا

to a the attention of someone : خاطرياتوجه کسيرا جلب کردن

to a the throne : برتخت نشستن ،برتخت جلوس کردن

to a to a proposal or opinion : باپيشنهادياعقيده اى موافقت کردن

to a to the ege : چشم يانظرجلب کردن

to a toa praposal : باپيشنهادى موافق بودن

to a troops : صف ارايى کردن

to a turn : خوب ،کاملا

معنی tiro به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی